Zoeken
 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad de Windvaan
 
Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?
 
De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De MR is geen vrijblijvende "praatgroep".
De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt. Het schoolbestuur moet dus rekening houden met de opvattingen van de MR en heeft bij het nemen van zeer belangrijke besluiten haar medewerking nodig. De MR komt in de regel om de 2 maanden bijeen.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

 
 
Wie hebben zitting in de MR?
 
De MR bestaat uit maximaal 5 ouders en maximaal 5 leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen door alle ouders en leerkrachten van de hele Windvaan.
Wie momenteel in de MR zitten, kunt u lezen in Ouderportaal.
 
 
 
MR en locaties
 
Het is belangrijk dat iedere locatie in de MR evenveel te zeggen heeft. Dan kan worden bereikt, als per locatie een zelfde aantal leden in de MR kan plaatsnemen.
De voor onze school geldende regeling houdt (nog) geen rekening met de locaties. De kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, nemen zitting in de MR.
Als per locatie echter voldoende kandidaten zijn, zal de gelijkwaardige vertegenwoordiging gewaarborgd zijn.
 
Meer informatie?
Als u nog nader geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van de MR of als u iets in de MR aan de orde wilt laten komen, dan kan dat natuurlijk. U kunt hierover contact opnemen met een van de leden van de MR of met de leiding van de school.